นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์” ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์”  เพื่อเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา ECO0306 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ED533 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เกี่ยวกับดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Read more

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT)” ในวันที่  2-3 มีนาคม  2563 

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT)”  ในวันที่  2-3 มีนาคม  2563  ณ  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที  อันจะส่งผลให้นักศึกษาครูมีความรู้ ประสบการณ์  และสมรรถนะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

Read more

ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมกีฬาครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เมื่อวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมกีฬาครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เมื่อวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

การเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

การเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 2563 เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสาขา กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์  ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผลการเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์ 🎉🎉 ชนะเลิศการเเข่งขันเเชร์บอลหญิง 🎉🎉 ชนะเลิศการเเข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

Read more

กิจกรรมสัมพันธ์ ถอดป้ายชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 #สานสัมพันธ์น้องพี่ ครูดีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ถอดป้ายชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 #สานสัมพันธ์น้องพี่ ครูดีคอมพิวเตอร์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

Read more