คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลีพร มั่นคง
    วุฒิการศึกษา: ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554)
  2. ดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์
    วุฒิการศึกษา:Ph.D.(Education and Communication) Newcastle University, UK (2016)
  3. ดร.รุ่งทิพย์ แซ่แต้
    วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา (2562)