คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้