ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสอนสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้