โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

3.1.2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
1.1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต
1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.1   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต