อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
  วุฒิการศึกษา: ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลีพร มั่นคง
  วุฒิการศึกษา: ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์
  วุฒิการศึกษา: Ph.D.(Education and Communication) Newcastle University, UK
 4. ดร.รุ่งทิพย์ แซ่แต้
  วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา