นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์” ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์”  เพื่อเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา ECO0306 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ED533 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เกี่ยวกับดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Read more

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT)” ในวันที่  2-3 มีนาคม  2563 

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT)”  ในวันที่  2-3 มีนาคม  2563  ณ  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที  อันจะส่งผลให้นักศึกษาครูมีความรู้ ประสบการณ์  และสมรรถนะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2โควตา โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จากเดิมวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 15 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2โควตา โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จากเดิมวันที่ 10 เมษายน 2563  เป็นวันที่ 15 เมษายน 2563

Read more

ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมกีฬาครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เมื่อวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมกีฬาครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เมื่อวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

การเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

การเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 2563 เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสาขา กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์  ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผลการเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์ 🎉🎉 ชนะเลิศการเเข่งขันเเชร์บอลหญิง 🎉🎉 ชนะเลิศการเเข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

Read more

กิจกรรมสัมพันธ์ ถอดป้ายชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 #สานสัมพันธ์น้องพี่ ครูดีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ถอดป้ายชื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 #สานสัมพันธ์น้องพี่ ครูดีคอมพิวเตอร์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

Read more