นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์” ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์”  เพื่อเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา ECO0306 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ED533 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เกี่ยวกับดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ผ่านการทำงานจริงร่วมกับผู้ประกอบการ

ร้านคอมพิวเตอร์