นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT)” ในวันที่  2-3 มีนาคม  2563 

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที (IoT)”  ในวันที่  2-3 มีนาคม  2563  ณ  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบปฏิบัติการฝังตัวไอโอที  อันจะส่งผลให้นักศึกษาครูมีความรู้ ประสบการณ์  และสมรรถนะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง