การเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

การเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 2563 เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสาขา กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์  ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผลการเเข่งขันกีฬาคอมพิวเตอร์สัมพันธ์
🎉🎉 ชนะเลิศการเเข่งขันเเชร์บอลหญิง
🎉🎉 ชนะเลิศการเเข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์