อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วม STEM Education Workshop

อาจารย์อัญชลีพร มั่นคง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม STEM Education Workshop ณ โรงแรม Bangkok Metropolis กรุงเทพมหานคร โดยจากการอบรมดังกล่าวทำให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ สนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนำแนวคิดมาพัฒนา ศูนย์สะเต็มศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more