กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ นักศึกษา มรส.และประชาชนร่วมใจวาด

  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) รวมถึงอาจารย์ และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจสร้างภาพวาดบน กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาพซึ่งภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมไปถึงพระอัจริยภาพ ของในหลวง รัชการที่ 9 มีความยาวกว่า 70 เมตร โดยทำการวาดตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม จนถึงวันที่

Read more

เชิญร่วมกิจกรรม “แปรอักษรสัญลักษณ์แสดงพลัง ชาวมรส.”

ขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “การแปรอักษรสัญลักษณ์ แสดงพลังชาวมรส.” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาทุกคน พร้อมกันที่คณะต้นสังกัด เวลา 17.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ

Read more

ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง

ชมรมค่ายอาสาพัฒนา (The Giver) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จำนวน 40 คน จัด โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้น้องมีสุข ตอน ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2258

Read more

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วม STEM Education Workshop

อาจารย์อัญชลีพร มั่นคง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม STEM Education Workshop ณ โรงแรม Bangkok Metropolis กรุงเทพมหานคร โดยจากการอบรมดังกล่าวทำให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ สนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนำแนวคิดมาพัฒนา ศูนย์สะเต็มศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

กิจกรรม STEM Education บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรกิจกรรม STEM Education บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี  

Read more