นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ กับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งการฝึกประสบการณ์เป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาสื่อ และกลุ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากพี่ๆ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่ได้ให้ความรู้เป็นอย่างดี รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมแยกตามกลุ่มตามกิจกรรม กิจกรรมอบรมการตัดต่อวีดิโอเพื่อผลิตสื่อ https://www.facebook.com/media/set/… กิจกรรมรับมอบวุฒิบัตร กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ https://www.facebook.com/media/set/…

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี  

Read more