ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง

ชมรมค่ายอาสาพัฒนา (The Giver) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จำนวน 40 คน จัด โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้น้องมีสุข ตอน ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2258 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อปรับปรุงห้องสมุด  จัดหาหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนให้กับโรงเรียน ซึ่งยังขาดแคลน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน และคนในชุมชน ให้เป็นประโยชน์กับสังคมและท้องถิ่นมากที่สุด รวมถึงให้นักศึกษาได้เกิดแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

13515265_1032477246799814_450312999_n 13521765_1032477890133083_1284251200_n