นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ young webmaster

young-webmaster-01

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ young webmaster ซึ่งจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้มีการให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้มีตัวแทน young webmaster จำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่