นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมจัด”โครงการค่ายวิชาการ” ให้กับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

“ค่ายวิชาการเพื่อน้อง”

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 73 คน  จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเกม กิจกรรม การให้ความรู้ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งจัดให้กับนักเรียน เพื่อสร้าง ความรู้และประสบการณ์การจัดกิจกรรม การสอนให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี