นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ กับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งการฝึกประสบการณ์เป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาสื่อ และกลุ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากพี่ๆ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่ได้ให้ความรู้เป็นอย่างดี

computer-training-activities-1-6 computer-training-activities-2 computer-training-activities-3 computer-training-activities-4 computer-training-activities-5 computer-training-activities-7 computer-training-activities-8 computer-training-activities-9 computer-training-activities-10 computer-training-activities-11

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมแยกตามกลุ่มตามกิจกรรม