อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วม STEM Education Workshop

stem-education-workshop-1

อาจารย์อัญชลีพร มั่นคง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม STEM Education Workshop ณ โรงแรม Bangkok Metropolis กรุงเทพมหานคร โดยจากการอบรมดังกล่าวทำให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ สนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนำแนวคิดมาพัฒนา ศูนย์สะเต็มศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดได้ว่าเป็น ศูนย์ข้อมูลสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาคและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ บริการของ มรส. ต่อไป

stem-education-workshop-3
stem-education-workshop-5

stem-education-workshop-4